Algemene voorwaarden

1*   Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, zij hebben voorrang op de voorwaarden van de klant.

2*   Onze offertes worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging van onze kant. Wij behouden ons het recht voor de prijzen tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verhogen wanneer er zich een verandering voordoet in de wisselkoers met het land van oorsprong van de te leveren goederen.

3*   De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Geen enkele vertraging zal aanleiding geven tot schadevergoeding of interesten en zal in geen geval de vernietiging van de bestelling met zich brengen.

4*   De in de offerte inbegrepen of afzonderlijk vermelde montage wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, uitgevoerd volgens volgende voorwaarden:

– De te monteren goederen worden afgeladen door de klant en vervoerd naar het lokaal of een lokaal aangrenzend aan waar de montage zal plaatsvinden.

 – Een vorkheftruck is kosteloos ter beschikking voor het laden en/of lossen van materialen en/of gereedschappen én voor de montage, en dit voor de ganse duur van de montage, met een hefhoogte gelijk aan of hoger dan het hoogste liggerpaar, legvlak of legbord.

– De montage kan vanaf de aanvang ononderbroken en niet gehinderd door derden worden uitgevoerd in redelijk droge en glasdichte ruimten met voldoende licht en aanwezigheid van contactdozen met aarding 220V.

– De geleverde goederen en  gereedschappen worden vanaf levering voldoende beschermd tegen diefstal en/of beschadiging door derden.

– De vloer waarop de installatie gemonteerd wordt moet voldoende vlak, horizontaal en zuiver zijn met niveauverschillen niet groter dan 5mm. De klant alleen is verantwoordelijk voor een voldoende draagvermogen van de vloer, ook als deze vloer deel uitmaakt van een  platform-structuur.

– Eventuele extra werkzaamheden, alsmede wachttijden zullen door ons worden doorberekend op basis van naberekening. Bij niveauverschillen groter dan 5mm zal het benodigde uitvulmateriaal en de benodigde tijd worden doorberekend.

– Het wegvoeren van alle verpakkingsmaterialen zoals: karton, krimpfolie, paletten, bindstaal  én  werfoverschotten allerhande is ten laste van de klant of kan door onze zorgen in een ons ter beschikking gestelde container op de montageplaats gedeponeerd worden.

– Demontage van bestaande elektrische of andere leidingen en/of apparaten die de montage beletten is ten laste van de klant.

– Het geheel heeft een functionele, industriële afwerking.

5*   Al onze leveringen zijn aanvaard of worden geacht aanvaard te zijn door de aflevering. Elke beschadiging of klacht dient rechtstreeks aan de vervoerder overgemaakt te worden door vermelding op de verzendingsnota of bij niet waarneembare beschadiging per aangetekend schrijven binnen de 48 uren na levering. Na verloop van deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Beschadigde goederen dienen ter beschikking te blijven van de verzekeraars.

6*   Onze leveringen worden gewaarborgd tijdens een periode van 6 maand, te rekenen vanaf factuurdatum. Na deze datum zijn wij ontlast van elke verantwoordelijkheid. Onze waarborg wordt beperkt tot de herstelling door onze zorgen indien dit mogelijk is of de vervanging, zonder enige andere tussenkomst. Onze firma draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor goederen geplaatst in lokalen waar een overdreven koude, vochtigheid of verwarming heerst, tenzij specifiek vermeld in de offerte én de bestelbon.

7*   Al onze rekeningen zijn betaalbaar bij aflevering der goederen behoudens andersluidende betalingsvoorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlrente van 1% per maand. Bij gebreke aan stipte betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15%,  met een minimum van 50,-€ ten titel van conventionele schadevergoeding. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de lopende opdrachten stop te zetten.

8*   Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement en/of kennelijk onvermogen van de klant.

9*   De geleverde goederen blijven onze eigendom en kunnen door ons teruggenomen worden tot volledige betaling van onze facturen. De koper geeft ons hiertoe op onherroepelijke wijze toestemming.

10*   Onze agenten en/of vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd bedragen voor onze rekening te innen.

  1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen – en in voorkomend geval het Vredegerecht van het 7de kanton te Antwerpen – bevoegd. Onze wissels zullen geen schuldvernieuwende werking hebben of afbreuk doen aan deze clausule.